การออกรายงานอาจจะใช้เวลานาน
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม
เรียกดูรายงาน
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.66
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.66
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย.66
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย.66
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.65
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.65
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย.65
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย.65
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.64
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.64
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 25 มิ.ย.64
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 25 มิ.ย.64
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 ธ.ค.63
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 ธ.ค.63
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 20 ก.ค.63
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 20 ก.ค.63
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.62
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย.62
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย.62
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย.62
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย. 2561
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย. 2561
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 พ.ย. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ ประเภทความพิการ ข้อมูล 25 ม.ค. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ข้อมูล 25 ม.ค. 2560
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น ประเภทความพิการ ข้อมูล 25 ม.ค. 2560
รายงานนักเรียนรวมจำแนกตามระดับชั้นป.1 แบ่งตามเพศ ประเภทความพิการ แยกเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกเขตพื้นที่ เพศ ประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559
รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกระดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกภูมิภาค ระดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2558
รายงานการยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่ แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่ แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกสพป. ปีการศึกษา 2557
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกสพม. ปีการศึกษา 2557
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามระดับชั้น เพศ แยกสพป. ปีการศึกษา 2557
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมที่กำลังศึกษาแบ่งตามระดับชั้น เพศ แยกสพม. ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลนักเรียนแบ่งตามความพิการ/ระดับชั้น/เพศ รวม ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลนักเรียนแบ่งตามความพิการ/เพศ รายจังหวัด ปีการศึกษา 2556
รายงานข้อมูลนักเรียนแบ่งตามความพิการ/ระดับชั้น/เพศ รวมทุกเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 080-948-4445,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com