การออกรายงานอาจจะใช้เวลานาน
รายงานข้อมูลอื่นๆ
เรียกดูรายงาน
ตารางแสดง จำนวนเด็กพิการเรียนรวมเทียบอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ แยกรายโรงเรียน
ตารางแสดง จำนวนเด็กพิการเรียนรวมเทียบอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ สรุปรายเขตพื้นที่
รายงานข้อมูลโรงเรียน แยกตามเขตพื้นที่

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com