การออกรายงานอาจจะใช้เวลานาน
รายงานข้อมูลบุคลากร
เรียกดูรายงาน
รายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร รวม แยกตามตำแหน่ง แยกตามเขตพื้นที่
รายงานข้อมูลข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา
รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา
รายงานจำนวนข้าราชการครู จำแนกช่วงอายุ วุฒิการศึกษา
รายงานข้อมูลบุคลากร แบ่งตามตำแหน่ง รวมทุกเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลบุคลากร แบ่งตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา รวมทุกเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557
รายงานข้อมูลบุคลากร แบ่งตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการ และพคศ. รวมทุกเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com