เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    

**การเพิ่มข้อมูลผู้คัดกรองทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเพิ่มได้ที่เมนู ดังภาพค่ะ

-------------------------------------------------------------

**ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม เปิดให้รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมและเรียนร่วม รับจริง ณ 10 พฤศจิกายน 2561

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ดาวน์โหลดรายงานนักเรียนพิการเรียนรวมรายโรงแยกตามประเภทความพิการ ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2561 ส่งมาที่ อีเมล specialset2013@hotmail.com ภายในวันที่ 11- 15 พฤศจิกายน 2561 (ส่งรายงานเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เท่านั้น)

                          คลิก--> หนังสือนำส่ง
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับโรงเรียน
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับเขตพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 09 5656 2797 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ตุลาคม 2561
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com